Goldenrod, Narrow-leaved (Euthamia Graminifolia)

Native
goldenrod-narrow-leaved